Pravidla a podmínky

bannerAbout

Pravidla a podmínky

Tato smlouva obsahuje podmínky pro používání WELLDONE ELECTRONICS LTD.Internetová stránka.Jak je použito v této smlouvě: (i) „my“, „nás“ nebo „naše“ označuje společnost WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) „vy“ nebo „váš“ označuje jednotlivce nebo subjekt používající „internetové stránky; (iii) „internetové stránky“ označuje všechny zobrazitelné stránky (včetně záhlaví stránek, vlastní grafiky, ikon tlačítek, odkazů a textu) , základní programový kód a doprovodné služby a dokumentace tohoto webu a (iv) „Partner“ označuje subjekt třetí strany, se kterým WELLDONE ELECTRONICS LTD. vytvořila verzi této internetové stránky nebo kterou WELLDONE ELECTRONICS LTD. odkazovat na tuto internetovou stránku nebo s kým má WELLDONE ELECTRONICS LTD. společný marketingový vztah. Vstupem na tuto internetovou stránku, jejím procházením a/nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a podmínky a dodržovat všechny platné zákony a předpisy.
 

1. Držitel licence k užívání

Udělujeme vám omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou licenci k používání Internetových stránek pouze pro správu vašeho nákupního procesu, včetně prohlížení, vyžádání, schvalování a objednávání produktů pro vás nebo jménem vaší společnosti.Jako držitel licence na internetovou stránku si nesmíte pronajímat, pronajímat, poskytovat zástavní právo nebo jinak převádět žádná práva, která máte k používání této internetové stránky.Dále nejste oprávněni dále prodávat služby správy nákupu a zpracování těchto internetových stránek.
 

2. Žádná záruka/zřeknutí se odpovědnosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD.a její partneři nezaručují, že vaše používání internetové stránky bude nepřerušené, že budou doručovány zprávy nebo požadavky nebo že provoz internetových stránek bude bezchybný nebo bezpečný.Kromě toho bezpečnostní mechanismy implementované společností WELLDONE ELECTRONICS LTD.a její partneři mohou mít přirozená omezení a vy musíte sami určit, že internetová stránka dostatečně splňuje vaše požadavky.WELLDONE ELECTRONICS LTD.a její partneři nenesou odpovědnost za vaše data, ať už se nacházejí na našich nebo vašich serverech.
Jste odpovědní za veškeré používání vašeho účtu a zachování důvěrnosti vašeho hesla a informací.Nedoporučujeme sdílet vaše heslo a číslo účtu s kýmkoli;jakékoli takové sdílení je výhradně na vaše vlastní riziko.V souladu s tím byste si měli vybrat jedinečné, nesrozumitelné heslo a hesla často měnit.
Společnost WELLDONE ELECTRONICS LTD.Internetové stránky a jejich obsah jsou poskytovány „tak jak jsou“ a WELLDONE ELECTRONICS LTD.a její partneři nečiní žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na tuto stránku, její obsah nebo jakýkoli produkt.WELLDONE ELECTRONICS LTD.a její partneři tímto výslovně odmítají veškeré záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv.Toto prohlášení společnosti WELLDONE ELECTRONICS LTD.a její partneři žádným způsobem neovlivňují případnou záruku výrobce, která bude převedena na vás.Společnost WELLDONE ELECTRONICS LTD., její partneři, její dodavatelé a prodejci nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody (včetně, ale nejen, škod za ušlý příjem, ušlý zisk, přerušení podnikání, ztracené informace nebo data, přerušení počítače a podobně) nebo náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb vzniklé nebo související s používáním produktů nebo používáním či nemožností používat tuto internetovou stránku, i když WELLDONE ELECTRONICS LTD.a/nebo její partneři musí být informováni o možnosti vzniku takových škod nebo o jakémkoli nároku jakékoli jiné strany.WELLDONE ELECTRONICS LTD.a její partneři neprohlašují ani nezaručují, že informace poskytované na této internetové stránce jsou přesné, úplné nebo aktuální.Tato omezení platí i po ukončení této smlouvy.
 

3. Název

Veškerá vlastnická práva, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na internetové stránce zůstávají ve vlastnictví společnosti WELLDONE ELECTRONICS LTD., jejích partnerů a/nebo jejích dodavatelů.Zákony a smlouvy o autorských právech chrání tuto internetovou stránku a vy nesmíte odstraňovat žádné vlastnické poznámky nebo štítky z této internetové stránky.Prostřednictvím používání této internetové stránky na vás nebudou převedena žádná práva duševního vlastnictví.
 

4. Upgrady

WELLDONE ELECTRONICS LTD.a její partneři si vyhrazují právo aktualizovat a upgradovat internetové stránky podle vlastního uvážení bez upozornění, včetně, ale nikoli výhradně, změn funkčnosti, uživatelského rozhraní, postupů, dokumentace nebo jakýchkoli podmínek této smlouvy.WELLDONE ELECTRONICS LTD.dále si vyhrazuje právo upravit jakékoli zde uvedené podmínky a zásady jejich zveřejněním na internetové stránce.Pokud je pro vás jakákoli aktualizace, upgrade nebo úprava nepřijatelná, jedinou možností je přestat používat internetovou stránku.Vaše další používání internetových stránek po jakékoli změně na našich stránkách nebo po zveřejnění nové smlouvy na našich stránkách bude představovat závazný souhlas se změnou.
 

5. Zákaz úprav

Na základě výše uvedené licence je zakázáno upravovat, překládat, znovu kompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód pro provoz internetových stránek nebo vytvářet odvozené WELLDONE ELECTRONICS LTD.založené na internetové stránce nebo jejích částech.Pro účely této smlouvy "zpětné inženýrství" znamená zkoumání nebo analýzu softwaru internetových stránek za účelem určení jeho zdrojového kódu, struktury, organizace, vnitřního návrhu, algoritmů nebo šifrovacích zařízení.
 

6. Ukončení

Tato licence bude automaticky ukončena po našem upozornění, pokud nedodržíte zde popsané podmínky.WELLDONE ELECTRONICS LTD.má právo ukončit licenci kteréhokoli uživatele kdykoli z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu.Takové ukončení může být založeno výhradně na uvážení společnosti WELLDONE ELECTRONICS LTD.a/nebo její partneři.
 

7. Další vyloučení odpovědnosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD.a její partneři vám nebudou zodpovědní ani ručit za jakékoli zpoždění nebo neplnění podle této smlouvy, pokud takové zpoždění nebo selhání vyplývá z požáru, výbuchu, pracovního sporu, zemětřesení, nehody nebo nehody, nedostatku nebo selhání dopravních zařízení a/nebo služby, nedostatek nebo selhání telekomunikačních zařízení a/nebo služeb včetně internetových služeb, epidemie, povodně, sucho nebo z důvodu války, revoluce, občanské nepokoje, blokády nebo embarga, vyšší moci, jakékoli neschopnosti získat jakoukoli požadovanou licenci, povolení nebo povolení, nebo z důvodu jakéhokoli zákona, prohlášení, nařízení, nařízení, požadavku nebo požadavku jakékoli vlády nebo z důvodu jakéhokoli jiného důvodu, ať už podobného nebo odlišného od vyjmenovaných, mimo přiměřenou kontrolu WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jejími partnery.
Tato smlouva představuje úplnou smlouvu týkající se této licence a může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy považováno za nevymahatelné, bude toto ustanovení změněno pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby bylo vymahatelné.
Prohlašujete a zaručujete, že jako osoba, která elektronicky souhlasí s podmínkami této smlouvy, jste oprávněni a zmocněni souhlasit s touto smlouvou svým jménem a jménem jakékoli organizace, kterou chcete zastupovat.